Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,
zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  w związku z realizacja projektu "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej  do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 05.03.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń/warsztatów dla studentów  kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu.

Dnia 08.04.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

Wyniki zapytania ofertowego na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem Zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektu ,,Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) dnia 05.03.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń specjalizacyjnych dla studentów kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Dnia 30.03.2015 r. dokonany został wybór najkorzystniejszych ofert.

Wyniki dostępne są poniżej:

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu przez praktyków posiadających zagraniczne doświadczenie w branży design

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (nr UDA-POKL.04.01.01-00-288/10-01) składamy zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu przez praktyków posiadających zagraniczne doświadczenie w branży design.

Oferty należy składać w dni powszednie w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od godziny 8.00 do godziny 16.00:

od dnia 20.03.2015 r. do 08.04.2015 r.

Oferty należy składać na wzorach formularzy stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego na adres Zamawiającego: Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań, pokój 138.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

pdfZapytanie_ofertowe_kadra_Wzornictwo_2014_2015_praktycy_zagraniczni.pdf
docZalacznik_1_Formularz_ofertowy_Kadra_Wzornictwo_2014_2015_praktycy.doc
docZalacznik_2_zyciorys_zawodowy_Kadra_Wzornictwo_2014_2015_praktycy.doc
docZalacznik_3_koncepcja_programowa_Kadra_Wzornictwo_2014_2015_praktycy.doc

Osoba wykonująca czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy – Małgorzata Grześkowiak-Łojewska, Kierownik Projektu; Marta Kowalska – Asystent Projektu. Osoba upoważniona do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego - Małgorzata Wróblewska, Dyrektor Generalny; prof. dr hab. Andrzej Eliasz, Rektor SWPS.

Wydłużenie terminu składania ofert na zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym SWPS w Poznaniu przez praktyków posiadających zagraniczne doświadczenie w branży design

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego     w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dnia 20.03.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach kierunku Wzornictwo (School of Form) na Wydziale Zamiejscowym Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu przez praktyków posiadających zagraniczne doświadczenie w branży design.

W związku z brakiem potwierdzeń odbioru wiadomości od trzech potencjalnych Wykonawców, Zamawiający wydłuża termin składania ofert na przedmiotowe zapytanie ofertowe.

Termin składania ofert upływa dnia 10 kwietnia 2015 r.

Dokumenty dostępne są do pobrania poniżej:

Zamknięcie zapytania ofertowego bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty szkolenia dla pracowników Biur Karier

Szanowni Państwo,

zgodnie z zastosowaniem zasady konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dnia 17.02.2015 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Biur Karier Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w ramach projektu pt. "Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy".

Zamawiający zamyka przedmiotowe postępowanie bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, działając zgodnie z zapisem zawartym w pkt.17.4 zapytania ofertowego: "Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn lub do zamknięcia postępowania bez dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty."

logotypy ue-NOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego www.efs.gov.pl

 

 

Biuro Projektu


ul. Gen. T. Kutrzeby 10
61-719 Poznań
tel. 61 66 05 217

Aktualności

  • O projekcie

    „Rozwój potencjału Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej poprzez dostosowanie oferty edukacyjnej do

    Czytaj więcej...

  • Lider projektu

    Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej to nowoczesne centrum naukowo-dydaktyczne, które oferuje interd…

    Czytaj więcej...

swps logotyp-nowy
© Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, ul. Chodakowska 19/31, 03-815 Warszawa, tel. 22 517 96 00